Biokom Trendafilov > Product Page
Microlab
Microlab

Лабораторија за откривање на salmonella (Microlab Salmonella) или listeria (Microlab Listeria) во вашите раце!

Microlab помага на фирмите од прехрамбената индустрија да ги гарантират специфичните микробиолошки барања за не присуство на патогени во 25гр храна, во совпаѓање со директива 2073/2005

Тестовете можат да се користат како во прехрамбената индустрија, така и во лабораториите. Не бараат квалифициран персонал или специфично опрема.

Предности:

  • Се во едно – засејување, одкривање и инактивирање
  • Ги вклучуваат сите стапки, необходни за изполнување на тестот во микробиолошката лабораторија
  • Лесен за употреба – извршување на анализа со елементарни стапки
  • Безопасност – без ризик од загадување
  • Лесно изфрлање – се исфрлува како тврд одпадок
  • Не се бара квалификуван персонал – анализата може да се изврши од секого
  • Не бараат лабораториски услови
Biokom Trendafilov
Biokom Trendafilov

Microlab Salmonella

MicroLab Salmonella е квалитетн тест за откривање на Salmonella во храна

MicroLab Salmonella го определува отсуството на Salmonella во 25 g храна, во сооднос со Регулатива (ЕО) № 2073/2005 на Комисијата.

Одкрива 10 видови Salmonella, кои што се најчесто поврзани со случаи на салмонелоза во ЕС и уште 10 други представителни видови грам-негативнии микроорганизми

Biokom Trendafilov

Microlab Listeria

MicroLab Listeria е квалитетен тест за откривање на Listeria Monocytogenes во храната.
Открива 10 серотипови на Listeria Monocytogenes, 5 други видови Listeria, 5 други представителни видови грам-позитивни микроорганизми

Процедура на анализа

  1. Засејување на пробата
  2. Тестирање
  3. Инактивирање
Biokom Trendafilov

ПОСЛЕДНО ВИДЕНИ ПРОИЗВОДИ