Biokom Trendafilov > Product Page
SCC - дигитален читач
SCC - дигитален читач

Тестот за кравјо млеко PortaSCC е лесен и надежден полев метод за тествање на здравствениот статус на вимето на оделни крави.

PortaSCC дава можност на производителите да превземат брзи мерки за лечење пред субклиничкиот мастит да прогресира во клинички.

Бројот на соматските клетки е показател за здравствената состојба на овците. ВБСК (вкупен број соматски клетки) е вклучен како индикатор за квалификацијата на суровото млеко заедно со ВБМ (Вкупен број на микроорганизмите).
Додека микробните клетки зборуваат за чистотата на млекото и всушност имаат надворешно потекло, соматските клетки се внатрешен показател, што зборува за здравствената состојба на животното.

Општо е прифатено, дека на ниво со помалку од 500 000 клетки/мл е индикатор за висококвалитетно овчо млеко.
Ако тие се повеќе од нормалното, това означува дека в животното се развуваат воспалителни процеси - најчестата причина е скриен или отворен мастит.

Стопанските загуби од ова заболување се големи, бидејки при силната форма голем број од заболелите умираат, а вимето на сите кои што боледувале атрофират и овцете се бракуват.

Мониторингот на вимето на секоја овца за соматски клетки го подобрува здравениот статус на стадото, ја зголемува добивката на млеко и дополнителното плаќање за предадено висококвалитетно млеко.

ПОСЛЕДНО ВИДЕНИ ПРОИЗВОДИ