Biokom Trendafilov > Product Page
STABIMILK
STABIMILK

Стабилизатор за сурово млеко

STABIMILK представува систем, кој што ги доведува концентрациите на приридно содржаните супстанции во млекото до сооднос, кој што помага за зачувување и активирање на ензимите во суровото млеко. На тој начин се постигнува бактериостатски ефект и така се потиснува зголемувањето на киселоста.

Ефектот на задржување, поради додадениот STABIMILK (т.е. киселоста останува константна) зависи од почетната киселост, температурата на складирање на млекото, времето на складирање, микробната контаминација, видот и состав на микрофлората и е приближно прикажано во табелата.
Biokom Trendafilov

Предности

 • Пониска микробиолошка загаденост на млекото (микроорганизмите не се размножуваат или се размножуваат многу бавно)
 • Подобра технолошка исправност
 • Повисок рандеман
 • Полесно управување на технолошките процеси
 • Полесно и подлго чување
 • Полесно транспортирање
 • Подолг рок на траење на произведените продукти

Начин на употреба:

 1. На 1 тон млеко директно се додава Реагенс № 1 и млекото се промешува многу добро.
 2. Реагенсот № 2 се додава директно во млекото и повторно се меша добро.
 3. Најчесто после истек на посоченото време во таблица 1 или после пастеризација на млекото STABIMILK престанува да дејствува.
Biokom Trendafilov
Biokom Trendafilov

Примена:

Препорачано е методот да се користи за спречување на прекумерното развивање на микроорганизми, при што се потиска зголемувањето на киселоста на суровото млеко. Користењето на STABIMILK не ја исклучува потребата од пастеризација на млакото пред консумација од потрошувачите. 

 • Пунктови
 • Транспортни средства
 • Танкови за чување

ПОСЛЕДНО ВИДЕНИ ПРОИЗВОДИ