Biokom Trendafilov > Product Page
Тестови за контрола на термичката обработка на млекото
Тестови за контрола на термичката обработка на млекото

Топлинската обработка на млекото во производството на сирење се спроведува со цел да се добие квалитетно во санитарно хигиенски однос млеко и млечни производи и да се одстрани можноста за појавата на недостатоци, предизвикани од несаканата микрофлора во млекото.

Ензимот фосфатаза секогаш се содржи во пресното млеко и се разрушава при комбинацијата температура/време, која што е необходна за ефективна пастеризација. Освен тоа присуството или отсуството на тој ензим се утврдува многу лесно (со фосфатазен тест). Отсуството на фосфатаза означува, дека млкото преминало адекватна топлинска обработка.

Biokom Trendafilov

Тест за определување на фосфатазна активност

За млеко: на 2мл млеко се додава 1мл  од  растворот  и пробата се поставува на водна бања при 40 – 45ºС

За павлака: на 2мл павлака се додаваат 2мл дестилирана вода и 2мл од разтворот и пробата се поставува на водена бања при температура 40 – 45ºС

  1. 10мин. – фосфатаза неразрушена
  2. 1час – частично разрушена фосфатаза
  3. Фосфатаза распадната
Biokom Trendafilov

Тест за определување на пероксидазна активност

Тест за определување на пероксидазна активност служи за квалитетно определување на активноста на лактопероксидазата , кој што се инхибира при следните видови температурни третирања:

  1. Температура, не пониска од 85°С - моментална
  2. Температура, не пониска од 80ºС – за 30 секунди        
  3. Температура, не пониска од 75ºС – со задршка 10 минути