ПРОИЗВОДИ

IC Ovino
IC Ovino e брз квлаитативен тест за откривање присуство на овчо млеко во кравјо, козјо или биволско млеко.
IC Bovino и IC Caprino
IC тест - IC Bovino и IC Caprino
IC Buffalo
Брз тест за откривање на кравјо во биволско млеко
GMP тест
Брзи тестови за откривање на туѓи видови млеко
ELIZA тестови
ELIZA тестови за количинско мерење на туѓи видови млеко во млеко и сирење - RC Bovino, RC Caprino
Стандардни раствори
Стандардни раствори – фенолфталин и NaOH