Какo, проверката за чистење базирна на ATP може да ни помогне ефикасно?

Какo, проверката за чистење базирна на ATP може да ни помогне ефикасно? Во вакви моменти, знаењето е моќ.

Hygiena ™ и Биоком Тренд внимателно ја следат од блиску ситуацијата со Coronavirus (COVID-19) и последиците што ги има врз нашите вработени, клиенти и заедници. За ова време добиваме многу прашања за нашите решениа, бидејки тие се однесуваат на вонредната состојба.  

Затоа, сакаме да го искоритиме ова време, знаење и искуство за да објасниме како функционираат нашите производи за верификација на чистењето, на база на откривање на ATP, и да предложиме како тие можат најефикасно да се користат во ова вознемирувачко време во претпријатијата од прехранбената индустрија, големите синџири на маркети,  јавни, здравствени и општествени установи.

Сфаќаме дека секој може да биде случајно изложен на ризик. Пренесување на инфекцијата може да се случи индиректно преку контакт со опрема, секрети на телесна течност, производи и предмети кои што имаат респираторни секрети и вируси.

Персоналот е под најголем ризик поради секојдневниот контакт со рацете на предмети или површини, кои што дошле во контакт со кожата на заразеното лице или телесните течности. Покрај тоа, криминалниот вирус COVID-19 опстојува на предмети и површини за подолго време.

Како работат производите за проверка на чистењето Hygiena за откривање на ATP:

Производите за проверка на чистењето Hygiena можат да Ве информираат за само 10 секунди, ако површината е правилно исчистена со употреба на ATP на површини и во вода.

АТФ е енергетска молекула, која се наоѓа во сите  растителни, животински и микробиолошки клетки. Тој ги храни метаболичките процеси, како што се  репродукција на клетки, мускулна контракција, фотосинтеза на растенијата, габично дишење и ферментација на квасец. Сите органски материи (живи или не живи) содржат АТФ, вклучувајки храна, бактерии, мувла и други микроорганизми.

ATP тестови за тестирање на Hygiena ™ содржат природен ензим, кој што се наоѓа во светулките. Тој ензим, наречен луцифераза, предизвикува едноставна реакција наречена биолуминисценција (производство на светлина), кога стапува во контакт со АТФ. Користејки ја технологијата за биолуминисценција, нашите ATP луминометри можат да измерат екстремно ниски нивоа на АТФ, собрани со консумативи за тестирање. Мерењето на количеството биолуминисценција од ATP реакција,  обезбедува одлична индикација за чистота на површината,  бидејки количината на светлина генерирано од реакцијата е директно пропорционално со количината на  ATP присутно во примерокот.

Сите органски материи содржат АТФ. Во претпријатијата за храна и намирници при лошо чистење на остатоците на површини од органска материја како на пример остатоци од суровини и храна од растително или животинско потекло, телесни течности од персоналот, или специфични бактерии, можат да бидат причина за вкрстено загадување помеѓу работниците, вработените и крајниот производ, кое што води до распаѓање на крајниот производ и ширење на инфекции.

Поради оваа причина откривањето на АТФ на површини после чистење, е индикација за лошо чистење и дава можност за превземање итни корективни дејствија.

Луминометарскиот метод, дава квантитативна оценка на чистењето засновано на АТФ

Од друга страна, сакаме да разјасниме неколку точки за можностите на нашите производи.

Релевантна информација за производите на Hygiena во предпријатијата од прехранбената индустрија: