Политика за заштита на личните податоци и колачиња

ПОЛИТИКА ЗА КОЛАЧИЊА

ПОЛИТИКА НА ПРИВАТНОСТ

ПРАВА НА СУБЈЕКТОТ НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

ИНФОРМАЦИИ ЗА ПРИВАТНОСТ ПРИ ВРШЕЊЕ НА ВИДЕОНАДЗОР ВО БИОКОМ ТРЕНД

ИЗЈАВА ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ БЕЗБЕДНОСТ НА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ ПРЕКУ СИСТЕМОТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ВИДЕОНАДЗОР

ЗАШТИТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ ПРИ КОРИСТЕЊЕ НА FACEBOOK И INSTAGRAM 

 

 

Податоци за контакт со Одговорно лице за заштита на податоците:

и-меил: office-mk@biokom-trend.com

Телефон: 023 177-144

Јулија Велковска