Политика за заштита на личните податоци

КОИ СМЕ НИЕ?

„Биоком Тренд” ДООЕЛ е докажан лидер во понудата на современи и иновативни решенија за безбедност и хигиена на суровините, готовите производи и површини во целата прехранбена индустрија.

Податоци за контакт со „Биоком Тренд" ДООЕЛ

Локација: Македонија, гр.Скопје, ул.Методија Шаторов Шарло № 26/2-6

Телефон: 02/3 177-144

и-меилmacedonia@biokom-trend.com

Интернет страницаwww.biokom-trend.com

Податоци за контакт со Одговорно лице за заштита на податоците:

Со нашeто Одговорно лице за заштита на податоците може да се поврзете на:

и-меил: macedonia@biokom-trend.com

Телефон: 02/3 177-144

 

Целта на Биоком Тренд ДООЕЛ е да обезбеди заштита на Вашите лични податоци во секое време. Ве молиме внимателно да ја прочитате оваа Политика за приватност, за да откриете какви информации бараме и за кои цели ке бидат искористени добиените информации.

„Биоком Тренд" ДООЕЛ ги обработува само законски собраните лични податоци, потребни за конкретни, прецизно дефинирани и законски цели. Личните податоци се бришат или корегираат, кога ке се утврди дека се неточни или неконзистентни на целите за коишто се обработуваат.

 

1. ВИДОВИ ИНФОРМАЦИЈА КОЈАШТО ЈА СОБИРАМЕ

Кога купувате производи од Биоком Тренд ДООЕЛ, ние ги обработуваме личните  податоци што ни ги имате доставено доброволно за да Ве известуваме за наши промоции, нови производи, кои би Ви биле од корист. За таа цел ние Ве молиме за лична информација, како што е Ваше име, телефон, и-меил адреса.

На средби што сме ги оствариле на место на изложби, семинари, обуки, конференција или друг сличен настан ние ги добиваме истите тие лични податоци и ги чуваме за период не подолг од целите за коишто се собрани.

Во сите наведени случаи нашите клиентите како физички лица се информирани и/или изразуваат согласност за обработка на личните податоци во согласност со законските одредби за заштите на физичките лица во одонс на обработување на лични податоци.

Преку системот за видеонадзор Биоком Тренд ДООЕЛ обработува лични податоци како слики, што овозможува идентификација на лица.

Целта на обработка на личните податоци е: да се следи /обезбеди безбедноста на луѓето и производите, за превенција и борба против кражби.

 

2. ЗА КАКВИ ЦЕЛИ БИОКОМ ТРЕНД ДООЕЛ ГИ ОБРАБОТУВА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ?

„Биоком Тренд" ДООЕЛ обработува само законски собрани лични податоци, неопходни за конкретни, точно определени и законски цели. Личните податоци се бришат или корегират кога ке се утврди дека се неточни или неконзистентни со целите за коишто се обработуваат.

„Биоком Тренд" ДООЕЛ ги користи личните податоци за одговор на прашања, да дава корисна информација за производи, промоции, покани за изложби, директен маркетинг.

 

3. КАКВИ ПРАВА ИМАТЕ ВО ВРСКА СО ВАШИТЕ ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ?

Имате право да побарате корекција на сите погрешни податоци.

Ако сакате Биоком Тренд ДООЕЛ да прекине со обработка на вашите лични податоци, можете експлицитно да побарате прекин на секоја обработка на податоци од наша страна ако е во согласнот со важечкото законодавство за заштита на личните податоци.

Освен тоа, кога ке сакате да престанете да добивате промоции или информативни материјали од Биоком Тренд ДООЕЛ, можете да се откажете со копчето "Откажување".

 

4. КОЈ ИМА ПРИСТАП ДО ВАШИТЕ ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ?

Биоком Тренд ДООЕЛ ја обработува целата информација, собрана од Вас, како доверлива и не може да ја сподели со трети лица без ваша претходно изречна согласност, со исклучок на легитимни барања од централните и јокални јавни власти, судови, полициски служби, обвинители, банкарски компании, изврпители, осигурителни компании.

 

5. ЗА КОЛКАВ ВРЕМЕНСКИ ПЕРИОД БИОКОМ ТРЕНД ДООЕЛ ГИ ЗАЧУВУВА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ?

Личните податоци на физичките и правните лица, се чуваат до остварување на целите за коишто се обработуваат, но не повеќе од 3 години или согласно рокот, предвиден во  Македонското законодавство.

По остварување на целите од претходниот член, личните податоци на физичките и правните лица се уништуваат физички, преку бришење во електронските медиуми или преку машина за уништување на хартиените документи.

Податоците, добиени преку системот за видеонадзор, се зачувуваат во рок од 6 месеци, со исклучок на ситуации, коишто се експлицитно регулирани со закон или во силно оправдани случаеви. По истекот на овој рок документите се унищтуваат или бришат.

 

6. КАКО МОЖЕ ДА СЕ ПОВРЗЕТЕ СО БИОКОМ ТРЕНД ДООЕЛ?

Доколку имате прашања поврзани со Вашите лични податоци, Ве молам поврзете се со одговорното лице за заштита на личните податоци во Биоком Тренд ДООЕЛ на e-mail: macedonia@biokom-trend.com или испратете го Вашето прашање на адреса:

Гр.Скопје 1000, ул.Методија Шаторов Шарло № 26/2-6