НОВО СРЕДСТВО ЗА БОРБА СО ВЪТРЕБОЛНИЧНИТЕ ИНФЕКЦИИ ВO ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСТАНОВИ!

Инфекциите, поврзани со здравствени грижи, го намалуваат имиџот на болниците и водат до значителни дополнителни трошоци, кои што се должат нај веќе на продолжувањето на болничкиот престој на пациентот, лечењето на инфекцијата, лабораториските изспитувања, следењето и контролата на инфекцијата, превземањето на трошоците, поврзани со компликациите, и обезштетувањата, изплаќани на семејството во случај на смрт.Фирма"Биоком Трендафилов" ЕООД е институција, која што участвува во разработувањето и поставувањето на високотехнолошки производи, кои што го сведуваат до минимум ризикот од внатреболнични инфекции, преку осигурување на доброто функционирање на системите кои осигуруваат чистота и безбедност на пациентот.За намалување на ризикот од ВБИ во болниците „Биоком Трендафолов" дава работно решение и тоа е системот „En Sure" - апарат за експресна хигиенска и микробиолошка АТФ контрола на површини и вода. Со системот за експресан АТФ мониторинг на хигиената само за 15 секунди се врши квантитативна проверка на чистотата на дадена површина, идентификува истиот момент проблематични зони и дава можност за брзи корективни дејствија. На тој начин инфекциите, поврзани со медицинското обслужување, кои што имаат сериозно влијание врз здравјето на населението, се осигуруваат безбедни услови за лечење на пациентите и значително се подобрува имиот на медицинската установа.