kushtet për përdorim

Kjo faqe në internet është faqja zyrtare e OE BIOKOM TRENDAFILOV, në bazë të nenit 10, paragrafi 3 të Ligjit për Qeverisjen Elektronike. Kur përdorni këtë faqe, ju lutemi mbani në mend këtë:

Përmbajtja e kësaj faqe është në përputhje me kërkesat e legjislacionit në Republikën e Bullgarisë.

EOD BIOKOM TRENDAFILOV nuk garanton që faqet në internet nuk përmbajnë gabime dhe se qasja në to është e pandërprerë dhe e limiton hyrjen e tyre tek ato në çdo kohë dhe ndërmerr të gjitha hapat e arsyeshëm për të publikuar informacione të sigurta dhe cilësore në faqen tonë, por ne duhet të paralajmërojmë të gjithë vizitorët dhe përdoruesit e faqes që mund të ndodhin gabime dhe lëshime, si dhe vonesa

Përgjegjësia për përmbajtjen e palëve të treta

BIOKOM TRENDAFILOV EOOD nuk mban asnjë përgjegjësi për ligjshmërinë, tërësinë, saktësinë ose rëndësinë e përmbajtjes së burimeve të informacionit të palëve të treta, të cilat mund të tregohen në mënyrë elektronike. referenca në këtë faqe dhe as ligjshmëria e veprimtarisë së këtyre palëve të treta. Me dërgimin e materialeve në serverët tanë përmes postës elektronike ose përmes uebfaqes së ushqimit BIOKOM TRENDAFILOV, ju pranoni kushtin e mëposhtëm që materialet të mos përmbajnë asgjë jashtë ligjit.

E drejta e autorit

Softueri që ofron funksionalitetin e kësaj faqe interneti, hartimin e tij, përfshirë të gjitha informacionet e disponueshme në faqe, nëse nuk janë informacione publike, i nënshtrohet të drejtave të autorit. Asnjë pjesë e objekteve të mbrojtjes nuk mund të riprodhohet, përkthehet, ndryshohet ose përdoret në çfarëdo mënyre pa pëlqimin paraprak me shkrim të BIOKOM TRENDAFILOV LTD. Publikimi i njoftimeve për shtyp, dokumenteve dhe informacioneve të tjera, të klasifikuara si publike, lejohet nëse citohet burimi.

Deklarata për Mbrojtjen e të Dhënave Personale

Të dhënat personale mblidhen përmes kësaj faqe në internet dhe përpunohen nga BIOKOM TRENDACILOV EOD vetëm me qëllim të ofrimit të shërbimeve elektronike elektronike, në përputhje të plotë me Ligjin për Menaxhimin Elektronik dhe Ligjin për Mbrojtjen e të Dhënave Personale. shfletoni faqet e faqes lirshëm pa pasur nevojë të plotësoni formularët e regjistrimit dhe të shkruani çdo informacion personal. Në rast se vendosni të aplikoni për një pozicion përmes Qendrës së Karrierës, ju duhet të dini se të gjitha të dhënat personale të paraqitura nga ju u nënshtrohen kërkesave të Ligjit për Qeverisjen Elektronike dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale.

Këto të dhëna do të përdoren vetëm nga BIOKOM TRENDAFILOV EOD për qëllime stafi dhe nuk do t'i kalojnë palëve të treta. Të dhënat personale gjithashtu do të mblidhen sipas dëshirës nga përdoruesi për të marrë njoftime tregtare në adresën e postës elektronike të treguar nga ai. Me pranimin e kushteve të përgjithshme të përdorimit dhe manualisht (nga përdoruesi) duke regjistruar shërbimin pranoni materiale, përdoruesi vendos poshtë adresën e tij të postës elektronike për t'u përfshirë në bazën e të dhënave përmes të cilit ai do të marrë njoftime automatike të tregtisë në BIOKOM TRENDAFILOV.

Pajtimi me termat dhe kushtet e faqes.

Duke vizituar faqet në internet të BIOKOM TRENDAFILOV EOD, ne besojmë se ju pajtoheni me termat dhe kushtet tona të përdorimit të faqes. Nëse nuk jeni dakord me ta, ju lutemi mos përdorni këtë faqe dhe shërbimet dhe modulet e paraqitura. Ne kemi krijuar këto rregulla dhe udhëzime me qëllimin e vetëm për t'ju mbrojtur dhe për t'ju siguruar minuta të sigurta, të këndshme dhe të dobishme duke vizituar këtë faqe.

BIOKOM TRENDACILOV EOOD