Politika për mbrojtjen e të dhënave personale

KUSH JEMI NE?

BIOKOM L.L.C është lider i dëshmuar në ofrimin e zgjidhjeve bashkhore dhe inovative për siguri dhe higjienë të lëndës së parë,produkteve të gatshme dhe sipërfaqeve në të gjithë industrinë ushqimore.

Kontakte të detajuara për „BIOKOM L.L.C"

Vendi: Kosovë, qyteti Prishtinë, rr.Muharem Fejza-rrugica Ahmet Korenica nr.1, banesa 13

Telefoni: +383 49 554 199  &  +383 49 554 190

e-mail: kosovo@biokom-trend.com

Web faqja​: www.biokom-trend.com

Personi Përgjegjës për mbrojtjen e të dhënave:

Me personin përgjegjës për Mbrojtjen e të dhënave mundeni të kontaktoni përmes e-mail adresës:

e-mail: kosovo@biokom-trend.com

Тел: +383 49 554 199

 

Qëllimi i Biokom L.L.C është që në çdo kohë të ju garantoj mbrojtje të të dhënave tuaja personale. Ju lutemi që me kujdes ta lexoni këtë "Politik për privatësi” që të zbuloni se cilat informacione i grumbullojmë dhe për cilat qëllime përdoren informacionet e grumbulluara.

BIOKOM L.L.C  i përpunon vetëm të dhënat personale të grumbulluara në mënyrë ligjore të nevojshme për qëllime specifike dhe ligjore të definuara në mënyrë precize. Të dhënat personale fshihen ose korigjohen kur do të vërtetohet se janë të pasakta ose jo konzistente me qëllimet për të cilat janë grumbulluar.

 

1. LLOJET E INFORMACIONEVE TË CILAT I GRUMBULLOJM

Kur bleni produkte nga Biokom L.L.C, ne i përpunojmë të dhënat e juaja personale që ju i keni dhënë në mënyrë vullnetare që të ju njoftojmë për promocionet tona, produktet e reja të cilat do të ishin me rëndësi për ju.  Për atë qëllim ne ju lutemi për informacione personale siç janë Emri juaj, telefoni, e-mail adresa.

Nga takimet që i realizojmë në vend gjatë panaireve,seminareve,trajnimeve,konferenca ose të ngjajshme,i marim të njëjtat të dhëna personale dhe i ruajmë për periudhë jo më gjatë se sa qëllimet për të cilat janë grumbulluar.

Në të gjitha rastet e cekura më lartë klientët tanë si persona fizik janë të informuar dhe/ose kanë shprehur pajtueshmërinë për përpunimin e të dhënave personale në përputhshmëri me dispozitat ligjore për mbrojtje të personave fizik në raport me përpunimin e të dhënave personale.

Përmes sistemit për video mbikqyrje Biokom L.L.C përpunon të dhëna personale siç janë fotografitë,çka mundëson identifikim të personave.

Qëllimi i përpunimit të të dhënave personale është: të ndiqet/mbrohet siguria e njerëzve dhe e produkteve,për mbrojtje dhe luftë kundër vjedhjeve..

 

2. PËR ÇFAR QËLLIMESH BIOKOM L.L.C I PËRPUNON TË DHËNAT E JUAJA PERSONALE?

„Biokom L.L.C" përpunon vetëm të dhëna personale të grumbulluara në mënyrë ligjore,të nevojshme për qëllime ligjore të përcaktuara saktë. Të dhënat personale fshihen ose korigjohen kur do të vërtetohet se janë jo të sakta ose jokonzistentë me qëllimet për të cilat janë grumbulluar.

„Biokom L.L.C" i përdor të dhënat personale për tu përgjigjur në pyetjet, të japë informacione të vlefshme për produktet,promocione, ftesa për ekspozita,marketing direkt.

 

3. ÇFAR TË DREJTASH KENI NË LIDHJE ME TË DHËNAT E JUAJA PERSONALE?

Keni të drejtë të kërkoni korigjim të të gjitha të dhënave të gabuara.

Nëse dëshironi që Biokom L.L.C të ndaloj me përpunimin e të dhënave tuaja personale mundeni në mënyrë eksplicite që të kërkoni ndërprerje të të gjitha llojeve të përpunimit të të dhënave nga ana jonë nëse është në pajtueshmëri me lagjislacionit aktual për mbrojtje e të dhënave personale.

Përveç kësaj, kur do të dëshironi që të ndërptini që të merni promocine ose materiale informative nga Biokom L.L.C, mundeni që të anuloni duke shtypur në tastin "Anuloj”.

 

4. KUSH KA QASJE DERI TEK TË DHËNAT E JUAJA PERSONALE?

Biokom L.L.C i përpunon të gjitha informacionet e grumbulluara nga ju si të besueshme dhe nuk mundet që ti shpërndaj me persona të tretë pa pëlqimin tuaj paraprak, me përjashtim të kërkesës legjitime nga ana e organeve qëndrore dhe lokale, gjyqeve, shërbimit policorë, prokuroë,kompani bankare,përmbarues, kompani sigurimesh.

 

5. PËR SA KOHË BIOKOM L.L.C I RUAN TË DHËNAT E JUAJA PERSONALE?

Të dhënat personale të personave fizik dhe juridik,ruhen deri në realizimin e qëllimeve për të cilët janë përpunuar,por jo më shum se 3 vjet ose në pajtueshmëri me afatin e parapraë sipas legjislacionit të Kosovës.

Pas aritjes së qëllimeve nga neni paraprak,të dhënat personale të personave fizik dhe juridik shkatrohen(eliminohen), përmes fshierjes në mediumet elektronike ose përmes aparatit për shkatrim të dokumenteve nga letra.

Të dhënat e fituara përmes sistemit për video mbikqyrje ruhen në afat prej 6 muajv, me përjashtim të situatave të cilat janë të rregulluara në mënyrë eksplicite me ligj ose raste me arsyetim të fortë. Pas skadimit të këtij afati shkatrohen ose fshihen.

 

6. SI MUNDENI TË LIDHENI ME BIOKOM L.L.C​?

Në rast se keni pyetje lidhur me të dhënat e juaja personale, Ju lutemi lidheni me personin përgjegjës për mbrojtjen e të dhënave personale në Biokom L.L.C përmes e-mailit: kosovo@biokom-trend.com ose dërgojeni pyetjen tuaj në adresën:

Prishtinë 10000,rr.Muharem Fejza,rrugica Ahmet Korenica nr.1, banesa-13