Biokom Trendafilov > Product Page
Veriflow технологија
Veriflow технологија
Првиот од ваков вид комбинира PCR засилување со ДНК технологија на вертикално истекување
Полимеразната верижна реакција (Polymerase Chain Reaction, PCR) е метод од молекуларната биологија и молекулната диагностика. Реакцијата се состои од неколку чекори, по што е зголемен бројот на почетни ДНК молекули. Тоа е неопходно, кога нема достапно ДНК за експерименти и анализи. Методот се состои во ин витро ензимско засилување (амплификација) на избрани делови од ДНК на целниот микроорганизам.
Biokom Trendafilov

Предности

 • Усовршената технологија за фаќање на специфичните фрагменти на ДНК
 • Лесно, брзо и економски поволно
 • Количински резултати
 • Лесна подготовка на пробата
 • Брза и лесна интерпретација на резултатите

 

 • Висока специфичност према широк спектар од микроорганизми како во прости, така и во комплексни матрици
 • Чувствителни и точни - PCR технологијата е најефективниот метод за дијагностика
 • Добивање на брзи резултати, кое што дозволува следливост до етапата на загадување
 • Го забрзуваат ослободувањето на суровината и крајниот производ
 • Го спречуваат ризикот при производството и транспортирањето на производите
 • Штедат пари, ресурси и време и го оптимизират производствениот процес

Основни стапки во технологијата VeriFlow

 1. Земете определено количество проба во конусна епруветка и поставете во центрофуга (најчесто за 10 минути на 3000 обртаи)
 2. Амплифицирање - ресуспендирајте го талогот од пробата со буфер и од тој разтвор префрлете 5 µl во PCR епруветка. Поставете ја PCR епруветката во термосајклер и стартирајте ја необходната програма
 3. Целата содржина од PCR епруветката се поставува во кладенчето на касетата и се чека 2 минути. Во кладенчето на касетата се додава буфер и се чека уште една минута. Се чита резултатот
Biokom Trendafilov

ДРУГИ ПРОИЗВОДИ ОД ТАА КАТЕГОРИЈА

ПОСЛЕДНО ВИДЕНИ ПРОИЗВОДИ