ПРОИЗВОДИ

Релефно маркирање на млечни производи
Биоком Трендафилов поседува патент за метод за рељефно маркирање на млечни и месни производи и нуди лиценциони права за негова употреба во производствениот процес.
TWINSENSOR
Брз тест за откривање на остаточни количини на β-лактамни и тетрациклински антибиотици
TWINSENSOR RT
Брз тест за откривање на групи антибиотици – ?-лактами и тетрациклини
TRISENSOR
Брз тест за откривање на остаточни количества ?-лактами, сулфонамиди и тетрациклини
4SENSOR
Брз тест за откривање на остаточни количества β-лактамни, стрептомицин, хлорамфеникол и тетрациклински антибиотици
AFLASENSOR
Брз тест за откривање на афлатоксин М1 во млеко
HeatSensor DUO
Уред за инкубирање и читање на тестови за откривање на антибиотици
ИНКУБАТОР 40°/65°С
ИНКУБАТОР 40°/65°С
Readsensor
Уред за читање на тестови за откривање на антибиотици
Extenso
Револуција во анализа на млеко
ECLIPSE FARM + E-READER
Широко употреблив тест по целиот пат на млекото
Eclipse 3G
Широкоспектарен тест за откривање на инхибиторни субстанции во млекото.
IC Bovino и IC Caprino
IC тест - IC Bovino и IC Caprino
IC Buffalo
Брз тест за откривање на кравјо во биволско млеко
GMP тест
Брзи тестови за откривање на туѓи видови млеко
ELIZA тестови
ELIZA тестови за количинско мерење на туѓи видови млеко во млеко и сирење - RC Bovino, RC Caprino
Стандардни раствори
Стандардни раствори – фенолфталин и NaOH
HrimaPRO SCC
Анализа за определување на вкупен број соматски клетки во сурово млеко
Тест за прогестерон
Тест за определување на нивото на прогестерон во млеко
Porta SCC кравјо млеко
За проверка за соматски клетки во кравјо млеко.
Porta SCC козјо млеко
За проверка за соматски клетки во козјо млеко.
Porta SCC овчо млеко
За проверка за соматски клетки во овчо млеко.
Porta BHB
Тест за субклинична кетоза во млеко
BHB Check
Тест за субклинична кетоза во крв
SCC - дигитален читач
SCC дигитален читач за читање на резултати на тестови за проверка за соматски клетки во млеко.
UdderCheck
Тест за откривање на инфекции на вимето
Филтри за прочистување на млеко
Филтри за прочистување на млеко од фини механички нечистотии и примеси
Ракавни филтри
Ракавни филтрири погодни за секој тип инсталација за молзење
Метални филтри
Метални филтри за одстранување на крупни механички загадувачи
Филтер ULTRA - мобилен
Филтер ULTRA мобилен
Филтер ULTRA
Филтер ULTRA за пречистување на млеко
Филтер за прочистување на мали количества млеко
за прочистување на мали количества млеко
Филтри за прочистување на сурутка, саламура
Филтри за прочистување на сурутка, саламура
Филтри AQUA
Филтри за прочистување на вода
STABIMILK
стабилизатор за сурово млеко
Конзерванси
Натамицин Tredimix и Низин Tredimix
Уред EnSure Touch Hygiena
Интелeгентна хигиененска и микробиолошка контрола
System Sure Plus
System Sure Plus е второ генерација уред за хигиенска контрола, кој се одликува со современа технологија и лесна употреба
UltraSnap
Уред за мерење на нивото на загадување на примероци од површини
AquaSnap
Уред за мерење на нивото на загадување на примероци од вода
SuperSnap
Високочувствителен АТФ уред за мерење на нивото на загадување на примероци од површини
ZymoSnap ALP
Мерење на дозволеното ниво на ензимот алкална фосфатаза по пастеризација на млекото
CrossCheck
Мерење на дозволеното ниво на киселинска фосфатаза во месо
EndoSwab
Проверка на квалитетот на чистење на ендоскопите за 10 секунди
Стерилен филтер
За откривање на ниска бактериолошка содржина во водени проби
MicroSnap Total
Брз тест за откривање и броење на вкупен број микроорганизми
MicroSnap E.coli
Брз тест за откривање и броење на Escherichia coli
MicroSnap Coliform
Брз тест за откривање и броење на Coliforms
MicroSnap Enterobacteriaceae
Брз тест за откривање и броење Enterobacteriaceae
SpotCheck Plus
Брз тест за откривање на глюкоза и лактоза
Pro-Clean
Брз тест за откривање на остатоци од протеин
AllerSnap
Брз тест за откривање на остатоци од протеин
Medi-Check
Брз тест за откривање на остатоци од протеин
ТЕСТ ЗА ВОДА 5 во 1
Брз ензимски тест за полуколичинско определување на 5 различни параметри во вода
Инкубатори
Погодни за сите тестови на Hygiena
AlerTox Sticks
Брзи тестови за откривање на алергени во храна, пијалоци и површини
GlutenTox Pro
Брз тест за откривање на глутен во храна и на површини
Compact Dry
Спремни за употреба подлоги за брза микробиолошка контрола на површини, суровини и крајни производи.
QD-Loop
Едностепен уред "Се во едно" за директни сериски разредувања
Q-Swab
Универзален уред за земање на проби од површини
Microlab
Microlab Salmonella, Microlab Listeria
Promilte M1
АТФ СИСТЕМ ЗА ДОКАЖУВАЊЕ НА МИКРОБИОЛОШКИОТ КВАЛИТЕТ НА ХРАНАТА PROMICOL
Promilte M4
АТФ систем за докажување на микробиолошкиот квалитет на храната Promicol
Откривање на биофилм
Откривање на биофилм со EnzyBac Foam
Eлиминирање на биофилм од отворени површини
Eлиминирање на биофилм од отворени површини
Eлиминирање на биофилм во CIP системи
Eлиминирање на биофилм во CIP системи
Nocospray, Nocomax и Nocolyse
Систем за био дезинфекција
Veriflow технологија
Иновативна PCR молекуларна дијагностика на суровини и производи
Тестови за раствори за чистење и дезинфенфекциони раствори
Тестови за определување и контрола на концентрацијата на раствори за чистење и дезинфекција
Комплект за домашно сирене
Комплект за домашно сирене - сливенска маја, традиционно сиренарско цедило за многократнa употреба, оригинална рецепта
Комплет за домашен кашкавал
Комплет за домашен кашкавал - сливенска маја, традиционално сиренарско цедило за повекекратна употреба, оригинална рецепта
Култура за домашно кисело млеко
Културата за домашно кисело млеко на „Биоком Трендафилов“ ЕООД содржи лиофилизирани бактерии Lactobacillus bulgaricus и Streptococcus thermophilus, необходни за изработка на вистинско бугарско кисело млеко.
Маја
ДАНИРЕН, ФОРМУЛАЗА, СЛИВЕНСКА
Стартер култури TREDIMIX
Различни видови за Кисело млеко, Ајран, Сирење, Кашкавал, Павлака, Моцарела, Гауда
Цедила за млечната индустрија
Различни видови и размери
Стерилни кеси
Со различни капацитет и димензии.