ПРОИЗВОДИ

Тест за откривање на остатоци на пестициди
Брз тест за откривање на остатоци на Органофосфатни и Карбаматни пестициди
EASYGEL
Комплет за микробиолошка анализа
AIR SAMPLER
Уред за земање на примерок од воздух за микробиолошка анализа
Тест за месо - 7 во 1
PCR ТЕСТ ЗА ОТКРИВАЊЕ НА ПРИМЕСИ НА МЕСО – 7 ВО 1
Тест за вино - 8 во 1
PCR тест за истовремено идентифицирање и окривање на присуство на 8 видови микроорганизми во виното – 8 во 1.
Тест за пиво - 6 во 1
PCR ТЕСТ ЗА ОТКРИВАЊЕ НА БИРАЗГРАДЛИВИ МИКРООРГАНИЗМИ ВО ПИВО - 6 ВО 1
AlerTox Sticks
Брзи тестови за откривање на алергени во храна, пијалоци и површини
Оleotest
Брз тест за утврдување на квалилетот на маслото за пржење
COMET8 + EXPLORER
ТЕСТ ЗА ОТКРИВАЊЕ НА ИХИБИТОРНИ СУПСТАНЦИ ВО МЕСО
IC Ovino
IC Ovino e брз квлаитативен тест за откривање присуство на овчо млеко во кравјо, козјо или биволско млеко.
GlutenTox Pro Surface
Брз тест за откривање на глутен по површини
GlutenTox Pro
Брз тест за откривање на глутен во храна и на површини
GlutenTox Pro Surface Fast
Eкспресен тест за откривање на глутен на површини
GlutenTox Sticks Plus
Брз лабораторен тест за полу-квантитативно определување на содржината за глутен
GlutenTox Sticks Plus for Reader
Брз лабораториски тест за количинско определување на содржина на глутен
GlutenTox Pro ELISA Sandwich
ELISA тест за определување на количество на глутен во ниски концентрации во храна
GlutenTox Pro ELISA Competitive
ELISA тест за определување на количество на глутен во широк опсег во хидролизирани примероци
GlutenTox Pro ELISA Rapid
Брз ELISA тест за определување на количество на глутен во ниски концентрации во храни
BAX System
BAX System - ИНОВАТИВНА PCR МОЛЕКУЛАРНА ДИЈАГНОСТИКА НА СУРОВИНИ, ПРОИЗВОДИ И ПРОБИ ОД ПОВРШИНИ
InSite Salmonella
Брз и лесен тест за откривање на видови Salmonella
InSite Listeria mono Glo
Брз и лесен тест за откривање на видови Listeria Species и Listeria mono
Читач IRIS и IC Bovino Quanti/IC Caprino Quanti
Пренослив читач на брзи тестови за квантитативно мерење на остатоци од туѓо млеко
Превенција против биофилмови
Превенција против биофилмови
Релефно маркирање на млечни производи
Биоком Трендафилов поседува патент за метод за рељефно маркирање на млечни и месни производи и нуди лиценциони права за негова употреба во производствениот процес.
COMET 4 + Eclipse Farm 4G
Една капка млеко, една минута од Вашето време! Автоматско откривање на повеќе од 50 остатоци од антибиотици во млеко
ИНКУБАТОР 40°/65°С
ИНКУБАТОР 40°/65°С
ECLIPSE FARM + COMET
Широко употреблив тест по целиот пат на млекото
Eclipse 4G + COMET 32
Широкоспектарен тест за откривање на инхибиторни субстанции во млекото.
IC Bovino и IC Caprino
IC тест - IC Bovino и IC Caprino
IC Buffalo
Брз тест за откривање на кравјо во биволско млеко
GMP тест
Брзи тестови за откривање на туѓи видови млеко
ELIZA тестови
ELIZA тестови за количинско мерење на туѓи видови млеко во млеко и сирење - RC Bovino, RC Caprino
Стандардни раствори
Стандардни раствори – фенолфталин и NaOH
Тест за прогестерон
Тест за определување на нивото на прогестерон во млеко
Филтри за прочистување на млеко
Филтри за прочистување на млеко од фини механички нечистотии и примеси
Ракавни филтри
Ракавни филтрири погодни за секој тип инсталација за молзење
Метални филтри
Метални филтри за одстранување на крупни механички загадувачи
Филтер ULTRA - мобилен
Филтер ULTRA мобилен
Филтер ULTRA
Филтер ULTRA за пречистување на млеко
Филтер за прочистување на мали количества млеко
за прочистување на мали количества млеко
Филтри за прочистување на сурутка, саламура
Филтри за прочистување на сурутка, саламура
Филтри AQUA
Филтри за прочистување на вода
STABIMILK
стабилизатор за сурово млеко
Конзерванси
Натамицин Tredimix и Низин Tredimix
Уред EnSURE Touch Hygiena
Интелeгентна хигиененска и микробиолошка контрола
System Sure Plus
System Sure Plus е второ генерација уред за хигиенска контрола, кој се одликува со современа технологија и лесна употреба
UltraSnap
Уред за мерење на нивото на загадување на примероци од површини
AquaSnap
Уред за мерење на нивото на загадување на примероци од вода
SuperSnap
Високочувствителен АТФ уред за мерење на нивото на загадување на примероци од површини
ZymoSnap ALP
Мерење на дозволеното ниво на ензимот алкална фосфатаза по пастеризација на млекото
CrossCheck
Мерење на дозволеното ниво на киселинска фосфатаза во месо
EndoSwab
Проверка на квалитетот на чистење на ендоскопите за 10 секунди
Стерилен филтер
За откривање на ниска бактериолошка содржина во водени проби
MicroSnap Total
Брз тест за откривање и броење на вкупен број микроорганизми
MicroSnap E.coli
Брз тест за откривање и броење на Escherichia coli
MicroSnap Coliform
Брз тест за откривање и броење на Coliforms
MicroSnap Enterobacteriaceae
Брз тест за откривање и броење Enterobacteriaceae
SpotCheck Plus
Брз тест за откривање на глюкоза и лактоза
Pro-Clean
Брз тест за откривање на остатоци од протеин
AllerSnap
Брз тест за откривање на остатоци од протеин
AllerFlow Gluten
Брз тест за откривање на глутен по површини од нова генерација
Medi-Check
Брз тест за откривање на остатоци од протеин
Инкубатори
Погодни за сите тестови на Hygiena
Compact Dry
Спремни за употреба подлоги за брза микробиолошка контрола на површини, суровини и крајни производи.
QD-Loop
Едностепен уред "Се во едно" за директни сериски разредувања
Q-Swab
Универзален уред за земање на проби од површини
Microlab
Microlab Salmonella, Microlab Listeria
Promilte M1
АТФ СИСТЕМ ЗА ДОКАЖУВАЊЕ НА МИКРОБИОЛОШКИОТ КВАЛИТЕТ НА ХРАНАТА PROMICOL
Promilte M4
АТФ систем за докажување на микробиолошкиот квалитет Promicol
Тестови за контрола на промивни води
Тестови за контрола на промивни води
Тестови за раствори за чистење и дезинфенфекциони раствори
Тестови за определување и контрола на концентрацијата на раствори за чистење и дезинфекција
Комплет за домашно сирење
Комплет за домашно сирење - сливенска маја, традиционно сиренарско цедило за многократнa употреба, оригинална рецепта
Комплет за домашен кашкавал
Комплет за домашен кашкавал - сливенска маја, традиционално сиренарско цедило за повекекратна употреба, оригинална рецепта
Култура за домашно кисело млеко
Културата за домашно кисело млеко на „Биоком Трендафилов“ ЕООД содржи лиофилизирани бактерии Lactobacillus bulgaricus и Streptococcus thermophilus, необходни за изработка на вистинско бугарско кисело млеко.
Маја
ДАНИРЕН, ФОРМУЛАЗА, СЛИВЕНСКА
Стартер култури TREDIMIX
Различни видови за Кисело млеко, Ајран, Сирење, Кашкавал, Павлака, Моцарела, Гауда
Цедила за млечната индустрија
Различни видови и размери
ТЕСТ ЗА ВОДА 5 во 1
Брз ензимски тест за полуколичинско определување на 5 различни параметри во вода
Стерилни кеси
Со различни капацитет и димензии.
GlutenTox Home
Брз и лесен за употреба тест за откривање на глутен во храната и пијалоците
InSite Listeria
InSite е тест, наменет за откривање присуство на Listeria spp, на контактните површини
ЕНЗИМСКИ ТАБЛЕТИ ЗА ПЕРЕЊЕ НА САДОВИ
ЕНЗИМСКИ ТАБЛЕТИ ЗА ПЕРЕЊЕ НА САДОВИ