Релефно маркирање на млечни производи
Релефно маркирање на млечни производи

Рељефното маркирање дава уникатен трговски изглед на производите. Секој производител може да го маркира своето лого, знак, трговска марка или порака на своите производи.

Преку овој метод пораката на производителот ке стигне директно до трапезата на крајниот корисник. Тоа е нај краткиот, независен и сигурен пат на Вашата реклама до Вашите клиенти.

Користењето на овој метод за рењефното маркиране ке Ве заштити од фалцификати и нелојалната конкуренција, со цел експлоатација на Вашиот собствен пазар. 

Дури отпакуваниот и исечен прозивод во чинијата на консуматорот продолжува да го носи уникатниот бренд на фирмата и е најсигурната реклама „на место”.

Рељефното маркирање е уникатна можност за идентификацијата на фирмата, со која што фирменото лого, знак, трговска марка или порака, отпечатано на производот го се истакнуваат во комерцијалната мрежа.     

Заштитата на производите ја опфаќа целиот трговски ланец од производителот, трговецот на големо, трговецот на мало и стигнува вклучително до крајниот клиент – консуматорот.              

Неспорна предност е, дека методот е употреблив кај сите обемни и еластични прехрамбени прозиводи и поспециално кај млечните производи, како меки, полутврди и тврди сирења.

Начин за потврдување на навистина квалитетни производи, кој што создава тенденција за одржување и зголемување на имиџот, реномето и продажбата на добриот производител.

Методот за рељефно маркирање не скоро никави промени на нормалниот технолошки процес и може да се изполнува, како во мали, дури рачни производства, така и со успех може да се прилагоди на  високопроизводствени автоматизирани линии за производство на сирења и месни производи.

Зачувување на марките на производители и трговци е една постојана задача во современите услови на слободна и се поголема и засилена конкуренција.

Рељефното маркирање е едно оригинално и елегантно решение на оваа задача во областа на заштитата на интересите.      

Разработениот и патентиран метод за рељефно маркирање на млечни и месни производи од „Биоком Трендафилов“ ЕООД, Бугарија се нуди на пазарот и во Македонија од "Биоком Тренд" ДООЕЛ. Методот дозволува на секој маркиран прозивод да излезе од анонимност и да заземе заслужено место на пазарот.