Biokom Trendafilov > Product Page
Стандардни раствори
Стандардни раствори
  • Фенолфталин
  • NaOH
Biokom Trendafilov

Фенолфталин

Фенолфталинот е бистра, прозрачна течност, кој што се користи за лабораториски анализи, како индикатор при определување на киселоста на млекото и млечните производи во Т° /метода на Тарнер/.

Не е наменет за влагање во прехрамбени производи.

Паковање: шише со капкомер 100мл

Biokom Trendafilov

NaOH 0.1N (натриум хидроксид)

NaOH 0.1N се користи за лабораториски анализи - определување на киселоста на млекото со титрирање.

Се користи методот на Тарнер (°T). Под °T се разбира количеството 0.1 n натриум хидроксид, необходно за неутрализирање на киселоста на 100см3 млеко, разредено предходно 1:2 со дестилирана вода, при индикатор фенолфталин.

Не е наменет за влагање во прехрамбени производи.

Паковање: шише 1л

ПОСЛЕДНО ВИДЕНИ ПРОИЗВОДИ