Biokom Trendafilov > Product Page
Zgjidhje standarde
Zgjidhje standarde
  • Fenolphthalein
  • NaOH
Biokom Trendafilov

Fenolphthalein

Fenolphthalein është një lëng i qartë, i ndritshëm që përdoret për analizë laboratorike si një indikator në përcaktimin e aciditetit të qumështit dhe produkteve të qumështit në metodën T° / Turner.

Nuk ka për qëllim lagështinë në produktet ushqimore.

Paketimi: shishe 100ml me pikëmatës

Biokom Trendafilov

NaOH 0,1N (hidroksid natriumi)

NaOH 0,1N përdoret për analizë laboratorike – për të përcaktuar aciditetin e qumështit me titrim.

Përdoret metoda e Turner (°T). °T është natyrisht 0,1 n hidroksid natriumi, i domosdoshëm për të neutralizuar aciditetin e 100 ml qumësht të holluar 1:2 me ujë të distiluar, me fenolftaline.

Nuk ka për qëllim lagështinë në produktet ushqimore.

Paketimi: shishe 1l

PRODUKTET E FUNDIT TË SHIKUARA