Маја
Маја

ДАНИРЕН - 100% химозин

ФОРМУЛАЗА - 100% микробиолошки ензим

СЛИВЕНСКА - 100% пепсин

 • Химозин маja "Данирен"

Химозин е ензим за коагулација на млеко кој работи во широк опсег на pH. Погоден е за производство на сите видови сирење:

- тврдо (кашкавал)

- полу-тврдо (бело саламурено сирење)

- меки сирења

Достапно во течна и гранулирана форма и разни активности.

 • Маја "Формулаза"

Најдобро работи во pH опсег од 6,6-6,7. Погоден за производство на сите видови сирење:

- тврдо (кашкавал)

- полу-тврдо (бело саламурено сирење)

- меки сирења

Достапно во течна и гранулирана форма и разни активности.

 • Маја "Сливенска"

​Маја добиена од одредени видови на Mukor miehei. Идеален коагуланс за млеко во неутрален и малку алкален регион (слатко млеко), pH> 6,5.

Производот е достапен со активност на 1:12 000 (според методот на Berridge).

 

Активност на мајата

Се користат неколку методи за мерење на активноста на мајата.

Најпопуларен е методот Berridge, каде што активноста се изразува во сооднос, на пр. 1:15 000, што значи дека 1 ml маја (коагулант) е во состојба да коагулира 15,000 ml млеко на 35 °C за 40 минути.

Кај микробните коагуланти, активноста е изразена во Меѓународната единица за коагулација на млеко (IMCU)

 

 

 

 

 

 

 

Фактори, од кои зависи активноста на мајата:

 • Физичкохемискиот состав на млекото
 • Содржина на казеин
 • Фалсификати во млеко
 • Присуство на антибиотици
 • Присуство на инхибитори
 • Титрирана киселост и pH (Секој ензим се чувствува добро при различна киселост. Химозин и пепсин маја работат во кисела средина. Микробиолошката маја работи во слатки млеко со помала киселост.)
 • Температура - со зголемувањето на температурата, енергијата на честичките се зголемува и поверојатно е да се појават.
 • Количината на додаден калциум дихлорид - калциум дихлорид делува како процесен катализатор
 • Присуство на висока микробна контаминација на млеко или висока OBSK
 • Хигиена

 

ПОСЛЕДНО ВИДЕНИ ПРОИЗВОДИ