Filtër Steril
Filtër Steril

Për vërtetimin e përmbajtjes së ulët bakteriologjike në prova të ujit

Filteri steril mundet të përdoret për përcaktim të shpejtë të nivelit të ulët të bakterive në provat e ujit. Është i dedikuar për analiza mikrobiologjike të ujit (bazene,sisteme ftohje,sisteme për mikrofiltrim,sisteme për osmozë të kundërt,impjante për trajtimin e ujrave të zeza,dhe çdo kund ku janë në fuqi kërkesat për numër të lejuar të mikroorganizmave në ujë).

Filteri steril,i përdorur së bashku me sistemin për zbulim të shpejt mikrobiologjik të ATF në ujë EnSure dhe Ultrasnap e përcakton prezencën e numrit të përgjithshëm të mikroorganizmave për 30 minuta.

 

Për analizën mikrobiologjike të ujit:                                                                                                               

  • Pishina
  • Sistemet e ftohjes
  • Sistemet e mikrofiltrimit
  • Sistemet e osmozës së kundërt
  • Impiante të trajtimit të ujit
  • Kudo, ku janë në fuqi kërkesat për numrin e lejueshëm të mikroorganizmave në ujë

 

Pajisjet e nevojshme:

  • 100 ml enë sterile dhe 0.45 mikron filtër
  • Testi i higjenës së sipërfaqes Ultrasnap
  • Aparat EnSure Touch

 

PRODUKTET E FUNDIT TË SHIKUARA